Suteki-ya Teppanyaki + Donburi
Menu

Teppanyaki + Donburi Menu

Salmon
$14
Chicken
$12
Gyoza Bowl
$10
NY Steak
$14
Shrimp
$13
Fried Rice
$3