African Chop
Menu

Main Menu

Chicken Combo
$12
Suya (Beef) Combo
$13
Vegan Combo
$12
Fanta Bottle
$2
Soda Can
$1
Water
$1